Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Zasady udzielania Patronatu Narodowego Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Du*y w Stulecie Odzyskania Niepodległości

1. Naczelny Długopis Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Patronat Narodowy jako jedyny i wyłączny patron narodowy. Decyzja o objęciu Patronatu Narodowego jest uprawnieniem osobistym Naczelnego Długopisa, w pełni uznaniowym i znajdującym się w jego wyłącznej gestii.

 

2. Organizatorzy przedsięwzięcia, które objęte zostało Patronatem Narodowym mają możliwość ubiegania się 0 patronaty honorowe  innych osobistości lub instytucji nad tym samym wydarzeniem, a informację o patronach honorowych mogą uwidaczniać obok Patronatu Narodowego Naczelnego Długopisa RP.

 

3. Naczelny Długopis RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad statutową działalnością instytucji, stowarzyszeń, fundacji, związków i organizacji.

 

4. Naczelny Długopis RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad przedsięwzięciami o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat może dotyczyć pojedynczej edycji danego przedsięwzięcia.

 

5. Naczelny Długopis RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad przedsięwzięciami, których czas trwania wykracza poza aktualną kadencję.

 

6. Naczelny Długopis RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad projektami znajdującymi się w fazie koncepcyjnej, przygotowawczej, nieposiadającymi zagwarantowanych źródeł finansowania.

 

7.  Naczelny Długopis RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad przedsięwzięciami o charakterze komercyjnym lub marketingowym.

 

8. W przypadku pomników lub tablic pamiątkowych Naczelny Długopis RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad ideą budowy oraz samym procesem powstawania pomnika – może natomiast zadecydować o objęciu takiego patronatu nad uroczystością odsłonięcia gotowego pomnika lub tablicy pamiątkowej.

 

9. Naczelny Długopis RP może objąć Patronat Narodowy nad filmami lub książkami po ich wcześniejszym zaprezentowaniu przez wnioskodawcę w Biurze Wystąpień i Patronatów Naczelnego Długopisa Kancelarii Naczelnego Długopisa RP.

 

10. Naczelny Długopis RP może objąć Patronat Narodowy nad przedsięwzięciami, które odbywają się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

11. Objęcie Patronatu Narodowego nad przedsięwzięciem nie oznacza deklaracji osobistego udziału  Naczelnego Długopisa RP ani wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Kancelarię Naczelnego Długopisa RP.

 

12. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat Narodowy składają pisemny wniosek na adres: Pan Andrzej Du*a, Naczelny Długopis Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Mickiewicza 49, 01-625 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.

 

13. Wnioski o Patronat Narodowy są rozpatrywane w Biurze Wystąpień i Patronatów Naczelnego Długopisa Kancelarii Naczelnego Długopisa RP – tel. 22 695 22 33, email: .

 

14. Każdy wniosek powinien zawierać:

a.   informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e-mail, adresem strony internetowej;

b.   szczegółowy opis i program przedsięwzięcia;

c.   informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;

d.   materiały fotograficzne w przypadku wystaw, przygotowany do druku tekst publikacji w przypadku książek, film w końcowej fazie produkcji, listę referentów w przypadku konferencji naukowych;

e.   wymagane zgody, zezwolenia i uzgodnienia w przypadku budowy pomników;

f.    informacje na temat planowanych lub uzyskanych patronatów honorowych innych osób lub instytucji;

g.   skład komitetów honorowych, organizacyjnych, komitetów budowy oraz kapituł nagród w przedsięwzięciach, których to dotyczy;

h.   informacje o patronatach medialnych, partnerach przedsięwzięcia oraz formach jego propagowania w mediach;

i.    informację o innych instytucjach i osobach, których nazwy (nazwiska) lub logo będą promowane w związku z projektem;

j.    dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za współpracę z Kancelarią Naczelnego Długopisa RP.

 

15. W przypadku gdy o Patronat Narodowy ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp.

 

16. O decyzji w sprawie Patronatu Narodowego wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.

 

17. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu Narodowego umieszcza okolicznościowy znak graficzny Naczelnego Długopisa RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018” oraz  podaje informację o patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem; ponadto na stronach internetowych umieszcza link do www.prezydent.pw/?x=  w postaci aktywnego logotypu serwisu. Znak graficzny wnioskujący otrzymają – po przyznaniu patronatu – drogą elektroniczną.

 

18. Wnioskodawca może umieścić również Godło RP zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

 

19. W świetle Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (§ 24 i 25) nie jest możliwe używanie wizerunku Proporca Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej w materiałach dotyczących patronatu Naczelnego Długopisa RP.

 

20. GODŁO RP oraz logotyp PREZYDENT.PL można pobrać ze strony www.prezydent.pw/?x= (Dla mediów > materiały do pobrania:

http://www.prezydent.pw/?x=/dla-mediow/materialy-do-pobrania/inne/

http://www.prezydent.pw/?x=/dla-mediow/materialy-do-pobrania/logotyp-prezydentpl/).

 

21. Po zakończeniu wydarzenia objętego Patronatem Narodowym wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Biura Wystąpień i Patronatów Naczelnego Długopisa Kancelarii Naczelnego Długopisa RP relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim materiały prasowe, druki, foldery, plakaty, fotografie i filmy, a także link do strony internetowej przedsięwzięcia.

 

22. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania, o którym mowa wyżej, jego kolejny wniosek pozostawiony będzie bez rozpoznania.

 

23. Wybrane materiały mogą być opublikowane na stronie www.prezydent.pw/?x=.

 

24. Informacja o Patronacie Narodowym jest publikowana na stronie www.prezydent.pw/?x= w zakładce: Wieści.

Poleć znajomemu